Tüzük
Dernek Organları

MADDE 16 - Derneğin organları:


a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetim Kurulu,

d) Disiplin Kurulu,

e) Danışma Kurulu'ndan ibarettir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 17 - Genel Kurul Derneğin en yüksek organı olup, Dernek üyelerinden oluşur.
Genel Kurul, iki yılda bir Ocak ayı içinde Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır gündemindeki konuları görüşür. Yönetim ve Denetleme Kurulları'nın gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulunun isteği veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurması üzerine Sulh Hukuk Hakimi Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURUL TOPLANTILARINA ÇAĞRI

MADDE 18 - Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden gündemi, yeri, günü ve saati mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman 1 haftadan az olamaz. Gümrük Müsteşarlığı, Genel Kurul toplantısında gözlemci görevlendirebilir. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük Mülki İdare Amirliğine ve Gümrük Müsteşarlığına bir yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılabilecek üyeleri gösteren liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler, ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre duyurulur. Ayrıca, mahallin en büyük Mülki İdare Amirliğine ve Gümrük Müsteşarlığına bildirilir. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

ÜYELERİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMASI

MADDE 19 - Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan tüm Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşaviri Yardımcıları gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurulda

oy kullanma hakkına sahiptir.

TOPLANTI YERİ

MADDE 20 - Genel Kurul toplantıları, Dernek Merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 21 - Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda, toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz.

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMA USULÜ

MADDE 22 - Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen, mahallin en büyük Mülki İdare Amirliğine ve Gümrük Müsteşarlığına bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek, toplantı yerine girerler. 21 inci maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu

üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılışı müteakip, toplantıyı idare etmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler Genel Kurul Tutanağını düzenler. Bu tutanaklar Başkanlık Divanı tarafından imzalanır ve toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir. Ayrıca bir örneği Gümrük Müsteşarlığına gönderilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR

MADDE 23 - Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yazılı maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların da gündeme alınması zorunludur.

Toplantıda kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 24 - Genel Kurulun görev ve yetkileri;

a) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını ve bilançoyu tetkik, tasdik ve Yönetim Kurulunun o devreye ait kararlarını ibra etmek,
b) Dernek tüzük değişiklik tekliflerini karara bağlamak, (Bu değişiklik Gümrük Müsteşarlığına bildirilir ve Müsteşarlığın tasdikinden sonra yürürlüğe girer.)
c) Derneğin ikameti, amacı ve faaliyetleri için bina satın alınması veya satılması için karar vermek,
d) Derneğin senelik bütçesini tetkik ve tasdik etmek,
e) İki yılda bir Yönetim, Danışma, Disiplin ve Denetleme Kurullarını seçmek ve o dönem için Yönetim Kurulu üye sayısını tespit etmek,
f) Yönetim, Danışma, Disiplin ve Denetleme Kurulları görevlilerine gereği halinde huzur hakları verilmesi için karar almak ve miktarlarını tespit etmek,
g) Gerektiğinde kendi bünyesinde yardımlaşma ve mesleki dayanışma sandığı kurulması için karar almak,
h) Seçim olmayan yıllarda, o yıla ait mali raporu incelemek ve gerekli kararları almak için toplanmak,
i) Derneğin feshine dair teklifi karara bağlamak,

OYLAMA USULÜ

MADDE 25 - Genel Kurulda Yönetim, Danışma, Disiplin ve Denetleme Kurullarının seçimi gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Eşit oy alanlar arasında kura çekilir.

Kurullara seçilecek Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları ayrı listelerde ve ayrı sandıklarda oy kullanan kendi temsilcileri tarafından seçilirler.

Oylar, oy verenin kimliğinin tespit edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde Dernek mührü bulunan ve oy verme sırasında Sandık Kurulu Başkanı tarafından verilecek mühürlü zarfa konulmak suretiyle kullanılır.

Seçim süresinin sonunda, seçim sonuçları tutanakla tespit edilir. Sandık Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla Sandık Kurulu bulunması halinde tutanaklar Divan Başkanlığınca birleştirilir ve sonuçlar ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.

Ayrıca, Genel Kurul toplantısında mevcut üyelerin üçte biri tarafından, gündemde yer alan hususlar hakkında gizli oy verilmesi teklif edilirse, oylama gizli yapılır.

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ

MADDE 26 - Dernek başkanı ve Yönetim Kurulu, Derneğin idare ve icra organıdır. Yönetim Kurulu, başkan ile birlikte en az yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla üçü Gümrük Müşavir Yardımcılarından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı ve vekillerinin Gümrük Müşaviri olması zorunludur. Gümrük Müşaviri Yönetim Kurulu Üyeleri Gümrük Müşavirlerinin oylarıyla, Gümrük Müşavir Yardımcıları Yönetim Kurulu Üyeleri ise Gümrük Müşavir Yardımcılarının oylarıyla seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Genel Kurulca her seçimden önce Yönetim Kurulu üye sayısı yediden az ve on birden fazla olmamak üzere tespit edilir.

DERNEK BAŞKANININ SEÇİMİ:

MADDE 27 - Yönetim Kurulu, Gümrük Müşaviri Yönetim Kurulu Üyelerinden birini Dernek Başkanı seçer.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ

MADDE 28 - Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri seçimi birlikte yapılır. Asil üyelikler için en çok oy alanlar Yönetim Kuruluna girer. Yedek üyelikte en çok oy alanlar sırasıyla yedek üye olurlar.

Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerinden en fazla üçer adedi Gümrük Müşavir Yardımcıları arasından seçilir.

Yönetim Kurulunda boşalma oldukça Gümrük Müşavirlikleri Yönetim Kurulu Üyeliklerine yedek Gümrük Müşavirlerinden, Gümrük Müşavirleri Yardımcıları Yönetim Kurulu Üyeliklerine yedek Gümrük Müşavir Yardımcılarından birisi göreve başlar. Gümrük Müşaviri Yönetim Kurulu Üyeliği, Gümrük Müşavir Yardımcıları tarafından doldurulamaz.

Yönetim Kurulu üye sayısı yedeklerle doldurulmasından sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi tarafından Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirilir.

Müşavir Yardımcısının, Müşavir olması halinde Yönetim Kurulu Üyeliği düşer.

DERNEK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 29 - Derneği bütün resmi dairelerde ve üçüncü şahıslara karşı Dernek Başkanı temsil eder.

Derneğe karşı veya Dernekçe açılan davalarda Dernek Başkanı davacı veya davalı olarak bizzat veya temsilen bulunur.

Başkan, bu yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçına verebilir. Başkanın bulunmadığı toplantıya başkan vekillerinden biri Başkanlık eder.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 30 - Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu seçimi müteakip üç gün içerisinde toplanarak görev taksimi yapar. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. İlk toplantısında Başkan, iki Başkan Vekili, Genel Sekreter, Sayman ve Veznedar, Kurul üyeleri tarafından seçilir.
b) Derneğin amaçlarına ve tüzüğüne uygun çalışma programı yapar.
c) Derneğin genel işlemlerinden ve bunların tüzüğe uygunluğundan sorumludur.
d) Dernek personelini tayin eder ve işten çıkarır.
e) Yıllık çalışma raporunu, bilançosunu, yeni yıl bütçesini ve personel kadrosunu düzenler ve Genel Kurula sunar.
f) Derneğin gelişmesi ve gelirlerinin artırılması için gerekli her türlü çalışmaları yapar.
g) Disiplin Kurulunca alınmış kararları uygular.
h) Dernek üyelerinden, bu tüzük hükümlerine uymayanları Disiplin Kuruluna sevk eder.i) Derneğin değişik konularındaki çalışma programlarının hazırlanması ve uygulanmasında danışman olarak yeteri kadar üyeyi yardımcı olarak seçer ve değişik konular için gerekli komisyonları kurar.j) Kanunen tutulması gerekli defterleri usulüne uygun olarak tutar.
k) Dernek personelinin kanunen tabi oldukları veya olacakları sigorta veya sosyal kurumlarla olan ilişkilerini düzenler
l) Kanun ve tüzüğün gerektirdiği bütün işleri yapar.
m) Dernek üyelerinin meslek icrası yönünde uğradıkları haksız işlem ve uygulamalarda veya gerektiğinde kanuni kovuşturmalarda idari ve hukuki yardımı sağlar
n) Her mali yıl itibariyle gümrük işlemlerinin takibine ilişkin asgari ücretlerini tespit eder. Genel Kurulca kabul edildikten sonra Gümrük Müsteşarlığının tasdikini müteakip uygulamaya koyar.
o) 14 üncü madde ile ilgili kararları alır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 31 - Yönetim Kurulu, üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve gündeminde bulunan maddeleri görüşüp çoğunlukla karara bağlar. Yönetim Kurulu toplantılarına, aksine karar verilmedikçe, kurul üyelerinden başka kimse katılamaz. Geçerli mazereti olmadan üst üste üç toplantıya gelmeyen üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.

DİSİPLİN KURULU

MADDE 32 - Disiplin Kurulu beş asıl ve beş yedek üyeden kurulur ve Genel Kurul tarafından gizli oyla dernek üyeleri arasından seçilir. Asıl ve yedek üyelerden birer tanesi Gümrük Müşavir Yardımcıları arasından seçilir. Disiplin Kuruluna seçilmek için üyelerin 40 yaşını doldurmuş ve en az 5 yıldır Gümrük Müsteşarlığı'nca verilmiş izin belgesi sahibi olmaları gerekir.

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 33 - Disiplin Kurulu, bu tüzükte kayıtlı amaçlara uymayan, üyelik görevlerini yerine getirmeyen, mesleğin onur ve itibarını zedeleyici şekilde icraatta bulunanlar hakkında tüzükte belirtilen cezaları vermekle yükümlüdür.

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

MADDE 34 - Disiplin Kurulu, kendi arasında, gümrük müşavirlerinden bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer ve üyelerin çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulunca kendilerine bildirilen konular hakkında en geç onbeş gün içinde ve çoğunlukla karar verir. Bu kararlar toplantı sırasında karar defterine yazılır ve Kurul üyeleri tarafından imzalanır.

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

MADDE 35 - Denetleme Kurulu Gümrük Müşaviri Dernek üyeleri arasında, üç asıl ve üç yedek üyeden kurulur. Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Denetleme Kurulunun başlıca görevleri şunlardır.

a) Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca yerlerine getirilip getirilmediğini araştırmak.
b) Dernek işlerinin mevzuat ve Tüzük esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek.
c) Dernek işlem, hesap ve defterlerini her zaman ve her halde, altı ayı geçmeyen sürelerde kontrol etmek.
d) Derneğin bir yıllık işlem ve hesapları hakkında Genel Kurula rapor vermek.
e) Lüzumunda Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu, her türlü defter, kayıt ve dosyalarını Denetleme Kurulu üyelerine göstermek zorundadır.

DANIŞMA KURULU

MADDE 36 - Danışma Kurulu, Gümrük Müşavirliği mesleğinde en az onbeş yılını doldurmuş Dernek üyeleri arasından Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen en az üç asil ve üç yedek, en fazla altı asil ve altı yedek üyeden oluşur. Üyelerin 1 asil ve 1 yedek üyesi Gümrük Müşaviri Yardımcıları arasından seçilir.

Geçmiş yıllarda Dernek Başkanlığı yapmış olanlar ve mevcut Dernek Başkanı bu kurulun doğal üyesidir.

KURUL VE ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE 37 - Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Dernek Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri ve kanuni ikametgahları, Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki İdare Amirliğine ve Gümrük Müsteşarlığına yazı ile bildirilir.
BUGÜN DOĞANLAR
ÖZGE YÜKSEL(FURTUNA)
ÇAĞRI DİRİÖZ
İLYAS UZUN
YILMAZ MENGÜTAY
FUNDA DİLARA SEÇKİN
DERYA ÖZDEMİR
ESRA ŞEKER
ŞÜKRAN MUT
ESMA GÜLSÜN DURMAZ
AYÇA IŞIKLIKAYA
PİYASA VERİLERİ
  Alış Satış
USD 0.000 TL 0.000 TL
EUR 0.000 TL 0.000 TL