Tüzük
Genel Hükümler

GENEL HÜKÜMLER

DERNEĞİN KURULUŞ AMACI VE NİTELİĞİ

MADDE 1 – İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği, 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 838 inci maddesi hükümlerine istinaden görev yapmak ve mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, Gümrük Müşavirliğinin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, mesleki disiplini , saygınlığı ve ahlakı korumak maksadıyla kurulmuş bir mesleki teşekküldür.

DERNEĞİN MERKEZİ

MADDE 2 - Derneğin merkezi İzmir 'dedır.

TABİRLER VE TANIMLAR

MADDE 3 - Bu tüzükte geçen;

a) Müsteşarlık deyimi, Gümrük Müsteşarlığını,
b) Başmüdürlük deyimi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi gereğince gümrük müşavirlerinin bağlı bulunduğu Gümrükler Başmüdürlüğünü,
c) İdare deyimi, Başmüdürlüğe bağlı gümrük birimlerini,
d) Kanun deyimi, 4458 sayılı Gümrük Kanununu,
e) Yönetmelik deyimi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre çıkarılan Gümrük Yönetmeliğini, İfade eder.

ÜYELİK

MADDE 4 - Derneğin üyeleri Gümrük Kanunu'nun 225 ve 226 ncı maddelerinin verdiği yetki doğrultusunda gümrük idarelerinde gümrük işlemlerini takip etme yetkisini haiz olan ve gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olan Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavirleri yanında çalışıp onun adına iş takip eden ve gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesine sahip Gümrük Müşavir Yardımcılarıdır.

GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN TANIMI VE GÖREVİ

MADDE 5 - Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden ve sonuçlandıran ve kendilerine Gümrük Müsteşarlığınca gümrük müşavirliği izin belgeleri verilen kişilere “Gümrük Müşaviri” denir. Gümrük Müşaviri, görevini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yürütür.

GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN HAKLARI, GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 6 - Gümrük Müşavirleri, 4458 sayılı Gümrük Kanununda belirtildiği şekilde gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırır. Gümrük Müşavirleri vekaletnameleri bulunmadıkça mal sahipleri adına beyanda bulunamayacakları gibi diğer gümrük işlemlerini de takip edemezler.

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILARININ TANIMI VE GÖREVİ

MADDE 7 - Gümrük Müşavir Yardımcıları, bir Gümrük Müşavirinin yanında çalışır ve onun adına gümrükte iş takip eder. Kendilerine Gümrük Müsteşarlığı tarafından gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesi verilir.

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILARINI BİLDİRME ZORUNLULUĞU

MADDE 8 - Gümrük Müşavirleri, yanlarında çalışan Müşavir Yardımcıları ile staj amacıyla çalışan personelin yanlarından ayrılmaları halinde bunlar için ilişik kesme belgesi düzenler ve yanlarında çalışmaya başlayacaklardan da bu belgeyi arar. İlk defa çalışmaya başlayacaklar için bu şart aranmaz. Müşavir Yardımcılarının ve staj amacıyla çalışan personelin yanlarında çalışmaya başlama ve ayrılmaları ilgili Gümrük Müşaviri tarafından ertesi gün Gümrük Müşavirleri Derneğine, Gümrük Müşavirleri Derneği tarafından da Gümrükler Başmüdürlüğüne bir hafta içinde yazı ile bildirilir.


İZİN BELGESİ VERİLMESİ


MADDE 9


a) Gümrük Kanunu gereğince Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarına Gümrük Müsteşarlığı tarafından izin belgesi verilir. Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları ancak izin belgelerini aldıktan sonra mesleki faaliyette bulunabilir.
b) Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgeleri alan üyelere Dernek tarafından üyelikleri belirleyen bir kimlik kartı verilir.
c) Müsteşarlıkça verilen ve ilgili Derneklre gönderilen Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgeleri, adayların Derneğe üyeliklerini müteakip Derneklerce imza karşılığı teslim edilir.
BUGÜN DOĞANLAR
ASLI DEMİR
GÜLÇİN VERİMLİ
ÇAĞAN SAÇKESEN
CANSU ÖZDEN
ERKİN ARSLAN
İBRAHİM ÖKTEN
ŞÜKRÜ KILIÇ
İLAYDA SAĞLAM
EFE KARTAL
SÜLEYMAN ÖZTURHAN
FATMA NAZ TECİRLİ
SERENAY DERİCİ
NURİYE CERİT
FATMANUR TABANLAR
PİYASA VERİLERİ
  Alış Satış
USD 0.000 TL 0.000 TL
EUR 0.000 TL 0.000 TL