Tüzük
İdari Hükümler

ÇALIŞMA YERİ VE VERGİ DAİRESİ HESAP NUMARASI BİLDİRME MÜKELLEFİYETİ

MADDE 10 - Her Gümrük Müşaviri, Derneğe kayıt olduğu tarihte Dernek bölgesinde çalışma merkezi ittihaz ettikleri yeri, bu yerin değiştirilmesi halinde de yeni adresi ve vergi kimlik numarasını en geç 15 gün içinde, yazılı olarak Gümrükler Başmüdürlüğüne ve Derneğe bildirmek zorundadır.

Gümrük Müşavirliği mesleğinin tüzel kişilik oluşturularak yürütülmesi halinde de durumun tüzel kişilik ortaklarınca aynı şekilde Başmüdürlüğe ve Derneğe bildirilmesi zorunludur.

 

SİCİL DOSYASIMADDE 11 - Derneğe kayıtlı bulunan her Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı için Dernekte bir sicil dosyası açılır. Bu dosyaya üye hakkındaki bütün yazışmalar konulur.
Üye gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısının çalışma yerini değiştirerek başka bir Gümrük Müşavirliği Derneğine nakli halinde, suret dosyası da naklonulan derneğe gönderilir.
Derneğe üye olan Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları her yılın ilk ayı içerisinde üye sicil kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.
Güncellenmiş sicil dosyaları Dernekçe liste halinde her yılın ikinci ayı içerisinde Başmüdürlüğe bildirilir.

İŞ TAKİBİ YETKİSİ

MADDE 12 - Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemleri, dolaylı temsil yoluyla, eşya sahiplerince verilmiş noter tasdikli vekaletnameyi haiz Gümrük Müşavirlerince takip olunur. 
Derneğe üye olmayan veya geçici olarak mesleki faaliyetten alıkonan veya meslekten çıkarılan Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları iş takibi yapamazlar.
Gümrük Müşavir Yardımcıları Gümrük Müşavirinin aldığı işlerde, Gümrük Müşavirinin adına iş takibi yapabilir, Gümrük Müşavirleri adına küşad ve muayenelerde hazır bulunabilirler ve gümrük yükümlülüğü sona ermiş eşyaları bulundukları yerden teslim alabilirler. Ancak, eşya sahipleri adına sözlü , yazılı istek veya itirazlarda bulunamaz ve eşya sahipleri adına yapılacak tebligatı kabul edemezler.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILARI İÇİN ÜYE KAYIT DEFTERİ VE LİSTE DÜZENLENMESİ

MADDE 13 - Derneğe üye olan Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları sıra numarası altında Müsteşarlıktan verilen izin belgesi numaraları, ad ve soyadları ile iş ve kanuni ikametgah adresleri belirtmek suretiyle ayrı ayrı özel defterlerine kayıt yapılır. 
Bu kayıtlar yukarıda belirtildiği şekilde gerektiğinde bilgisayar veri işleme tekniği kullanılarak tutulabilir.

ÜYELERİN DERNEKTEN ÇIKARILMASI VE KAYITLARININ SİLİNMESİNİ GEREKTİREN HALLER

MADDE 14 - Aşağıda yazılı hallerde Gümrük Müşavirinin veya Gümrük Müşavir Yardımcısının dernekten kaydı silinir ve ilişiği kesilir.
a) Gümrük Müşavirliği veya Gümrük Müşaviri Yardımcılığı izin belgesinin iptali,
b) Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısının meslekten isteği ile ayrılması,
c) Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısının ölümü,

YENİDEN DERNEĞE KAYDOLMA

MADDE 15 - Dernekten çıkarılan ve kaydı silinen Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısı, dernekten çıkarılma ve kaydının silinmesini gerektiren hallerin sona erdiğinin ispatı üzerine yeniden derneğe kaydolma hakkını kazanır. Derneğe yeniden kaydolmasına karar verilen Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısından tekrar giriş aidatı alınmaz.
BUGÜN DOĞANLAR
ASLI DEMİR
GÜLÇİN VERİMLİ
ÇAĞAN SAÇKESEN
CANSU ÖZDEN
ERKİN ARSLAN
İBRAHİM ÖKTEN
ŞÜKRÜ KILIÇ
İLAYDA SAĞLAM
EFE KARTAL
SÜLEYMAN ÖZTURHAN
FATMA NAZ TECİRLİ
SERENAY DERİCİ
NURİYE CERİT
FATMANUR TABANLAR
PİYASA VERİLERİ
  Alış Satış
USD 0.000 TL 0.000 TL
EUR 0.000 TL 0.000 TL